اعضای هیات تحریریه

دکتر صدیقه قاسمی، متخصص پوست و استادیار بخش پوست دانشکده پزشکی ... دکتر حمید رواقی، مديركل دفتر مديريت بيمارستاني و تعالي خدمات باليني و استادیار
دکتر رواقی متخصص پوست دکتر مهرداد رواقی متخصص پوست